Please Do not submit your Original Documents to Anybody other than Nashik Police or Our Branch Offices
kRpyaa ga`ahkaMnaI AaplaI mauL kagadp~o sarkarvaaDa paoilasa sToXana naaiSak ikMvaa Aamacyaa XaaKa kayaa-layaaiXavaaya kuzohI jamaa k$ nayao

Website is shifted to http://web.maitreyaplotters.com