maO~oya ]d\yaaoga pirvaar

This website is to Update Policy Details of Maitreya Group Customers

yaa saMkotsqaLavar maO~oya ]d\yaaoga pirvaaracyaa ga`ahkaMnaI Aaplyaa Paa^ilasaIcaI maaihtI saadr krayacaI Aaho.

Please Do not submit your Original Documents to Anybody other than Nashik Police or Our Branch Offices
kRpyaa ga`ahkaMnaI AaplaI maUL kagadp~o sarkarvaaDa paoilasa sToXana naaiSak ikMvaa Aamacyaa XaaKa kayaa-layaaiXavaaya kuzohI jamaa k$ nayao


Content In English
marazI majakur